papuasia.org -> ph0to -> 2009 -> seagull -> gull025.jpg
<-prev

(original photo size = 1600x1671)
next ->